1. ബോധക്കേട്

    1. നാ.
    2. അറിവില്ലായ്മ
    3. മോഹാലസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക