1. ബോധിപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉണർത്തുക
    3. ഏൽപ്പിക്കുക
    4. പഠിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക