1. ബോധ്യം

    1. നാ.
    2. സമ്മതം
    3. തൃപ്തി
    4. അറിയേണ്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക