1. ബോയി

    1. നാ.
    2. ആൺകുട്ടി
    3. പല്ലക്കുചുമക്കുന്നവൻ
    4. വേലക്കാരൻ, ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക