1. ബോർമ

  1. നാ.
  2. (ഗോതമ്പ്) റൊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം
  3. അപ്പക്കാരൻറെ കല്ല്
 2. ബുർമ

  1. നാ.
  2. വിറുമ, തമര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക