1. ബോൾ1

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം അപ്പം, അരിമാവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഗോളാകൃതിയായ മധുരപലഹാരം
 2. ബോൾ2

  1. നാ.
  2. പന്ത്
 3. ബുള

  1. നാ.
  2. മാർപ്പാപ്പാ ഔദ്യോഗികമായി അയയ്ക്കുന്ന കത്ത്
 4. ബോളി

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം, പോളി
 5. ഭള്ള്

  1. നാ.
  2. അസത്യം
  3. അഹംഭാവം, ധിക്കാരം
  4. അതിസ്തുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക