1. ബ്രഹ്മകുണ്ഡം

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മാവ്നിർമിച്ച ഒരു സരസ്സ്, ഗംഗാദ്വാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക