1. ബ്രഹ്മകൃത്ത്

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. പ്രാർഥിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക