1. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച അറിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക