1. ബ്രഹ്മത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മഭാവ, ബ്രാഹ്മണ്യം
  2. ബ്രഹ്മതത്ത്വം

    1. നാ.
    2. പരമാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർഥജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക