1. ബ്രഹ്മദണ്ഡം

  1. നാ.
  2. ചെറുതേക്ക്
  3. ബ്രാഹ്മണശാപം
  4. ഒരുതരം യോഗദണ്ഡം
  5. ഒരു മാന്ത്രികായുധം (ബ്രഹ്മാവിൻറെയും ബ്രഹ്മാണിയുടെയും ആയുധം)
  6. ബ്രാഹ്മണനുകൊടുക്കുന്ന കപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക