1. ബ്രഹ്മദായം

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്ത വസ്തു
    3. വേദാധ്യാപനം
    4. ബ്രാഹ്മണൻറെ ലൗകിക സ്വത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക