1. ബ്രഹ്മനാഡി

    1. നാ.
    2. (ശരീരത്തിലെ) പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഡി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക