1. ബ്രഹ്മപുത്ര

  1. നാ.
  2. ഒരു പുണ്യനദി (ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്)
 2. ബ്രഹ്മപുത്രി

  1. നാ.
  2. ചെറുതേക്ക്
  3. സരസ്വതീനദി
  4. പന്നിക്കിഴങ്ങ്
  5. സരസ്വതീദേവി
  6. സന്ധ്യാദേവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക