1. ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള ലയം (മോക്ഷപ്രാപ്തി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക