1. ബ്രഹ്മബന്ധു

    1. നാ.
    2. പേരിനുമാത്രം ബ്രാഹ്മണനായവൻ (കുലാചാരത്തിൽ നിഷ്ഠയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണജാതിക്കാരൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക