1. ബ്രഹ്മമയം

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായത്, ദിവ്യമായത്
    3. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക