1. ബ്രഹ്മയജ്ഞം

    1. നാ.
    2. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക