1. ബ്രഹ്മയുഗം

    1. നാ.
    2. കൃതയുഗം, സത്യയുഗം (നാലുയുഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക