1. ബ്രഹ്മവിദ്യ

    1. നാ.
    2. ആധ്യാത്മവിദ്യ (ശുദ്ധചൈതന്യാത്മകമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആത്മാഭിന്നമായി അറിയൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക