1. ബ്രഹ്മവൃക്ഷകം

    1. നാ.
    2. പ്ലാശ്, ഉദുംബരം
    3. അത്തിയാല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക