1. ബ്രഹ്മവ്രതം

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മചര്യം
  2. ബ്രഹ്മാവർത്തം

    1. നാ.
    2. ഭാരതഖണ്ഡത്തിൻറെ മധ്യഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനപദം (ദിവ്യനദികളായ സരസ്വതിക്കും ദൃഷദ്വതിക്കും മധ്യേയുള്ള പുണ്യസ്ഥലം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക