1. ബ്രഹ്മവർച്ചസം

    1. നാ.
    2. വേദം പഠിച്ച് അതിനെ പ്രമാണിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധത (ആചാരംകൊണ്ടും വേദാഭ്യാസംകൊണ്ടുമുള്ള തേജസ്സ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക