1. ബ്രഹ്മസാവർണി

    1. നാ.
    2. പത്താമത്തെ മനു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക