1. ബ്രഹ്മസ്വം

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണൻറെ സ്വത്ത് (ബ്രാഹ്മാണരുടെ ഊട്ടിനുള്ള വക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക