1. ബ്രഹ്മഹന്താവ്

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മഹത്യ ചെയ്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക