1. ബ്രഹ്മാവ്

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണൻ
    3. ചതുർദശമനുക്കളിൽ ഒരാൾ
    4. ഋത്വിക്കുകളിൽ ഒരാൾ
    5. ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാൾ, സൃഷ്ടിചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക