1. ബ്രഹ്മാസനം

    1. നാ.
    2. യോഗാസനം
    3. പ്രധാനപുരോഹിതൻറെയോ ആചാര്യൻറെയോ ഇരിപ്പിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക