1. ബ്രഹ്മർഷി

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണനായ ഋഷി
    3. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഋഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക