1. ബ്രാച്ച്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം സൂചി, ഒരാഭരണം (സ്ത്രീകൾ അലങ്കാരമായി വസ്ത്രങ്ങളിൽ കുത്തുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക