1. ബ്രാഹ്മണചണ്ഡാലൻ

    1. നാ.
    2. ഭ്രഷ്ടബ്രാഹ്മണൻ
    3. ബ്രാഹ്മണിയിൽ ശൂദ്രനു ജനിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക