1. ബ്രാഹ്മണജീവിക

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉപജീവനത്തിന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിൽ (അധ്യയനം, അധ്യാപനം, യജനം, യാജനം, ദാനം, പ്രതിഗ്രഹം എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക