1. ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട്

    1. നാ.
    2. നായന്മാരുടെ കല്യാണത്തിന് പുഷ്പകജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പാടിയിരുന്ന പാട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക