1. ബ്രാഹ്മപുരാണം

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മം
  2. ബ്രഹ്മപുരാണം

    1. നാ.
    2. അഷ്ടാദശയ (18) പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഒന്നാമത്തെ പുരാണം (ബ്രഹ്മാവ് മരീചിക്ക് ഉപദേശിച്ചത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക