1. ബ്രുഹി

    1. നാ.
    2. (സംസ്കൃതവ്യാകരണരൂപം) പറഞ്ഞാലും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക