1. ബ്ലീച്ച്

    1. ക്രി.
    2. വെള്ളയാക്കുക
    3. വിളറുക, ബ്ലീച്ചാകുക, ബ്ലീച്ചടിക്കുക (ഇളിഭ്യനാകുക, നാണിക്കുക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക