1. ബൗദ്ധൻ

    1. നാ.
    2. ബുദ്ധമതക്കാരൻ
    3. നിരീശ്വരൻ
    4. മാപ്പിള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക