1. ബർബടം

    1. നാ.
    2. വലിയ ഉഴുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക