1. ബർബര

    1. വി.
    2. അനാര്യനായ, നീചനായ, ബർവര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക