1. ബർബരം

  1. നാ.
  2. ചെറുതേക്ക്
  3. ഒരു വാദ്യം
  4. ഒരുദേശം
  5. ഒരിനം തുളസി
  6. നായർ വെണ്ണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക