1. ബർഹിണം

    1. നാ.
    2. മയിൽ
    3. തകരം
    4. കോതമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക