1. ഭംഗിമാ(വ്)

  1. നാ.
  2. ചതി
  3. ഭംഗി
  4. ചതവ്
  5. പൊങ്ങിയും താണുമിരിക്കൽ
  6. മുള്ളുവാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക