1. ഭക്കിക

    1. നാ.
    2. ചീവീട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക