1. ഭക്തം

  1. നാ.
  2. പങ്ക്
  3. പൂജ
  4. ചോറ് (ഭജിക്കപ്പെടുന്നത്, ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നത്)
 2. ഭാക്തം

  1. നാ.
  2. ചോറ്, ആഹാരസാധനം
 3. ഭുക്തം

  1. നാ.
  2. ചോറ് (ഭുജിക്കപ്പെടത്)
  3. അനുഭവിക്കപ്പെട്ടത്, സഹിക്കപ്പെട്ടത്
 4. ഭോക്തും

  1. അവ്യ.
  2. ഭുജിക്കുന്നതിന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക