1. ഭക്തദൻ

    1. നാ.
    2. ഭക്തദാതാവ്, ആഹാരംകൊടുക്കുന്നവൻ, രക്ഷിതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക