1. ഭക്തരോധം

    1. നാ. ആയുര്‍.
    2. ഒരു രോഗം (ചോറുചെല്ലുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടാകൽ, ചോറുവേണ്ടായ്ക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക