1. ഭക്തിമാൻ

    1. നാ.
    2. ഭക്തിയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക