1. ഭക്തിയോഗം

    1. നാ.
    2. ഭക്തിയിലൂടെ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം നേടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക