1. ഭക്ഷണചതുഷ്ടയം

    1. നാ. ബ.വ.
    2. നാലുപ്രകാരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം (ഖാദ്യം, ചൂഷ്യം, പേയം, ലേഹ്യം എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക