1. ഭക്ഷയിതാ(വ്)

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക